Caracteristicile ID-IFR

 1. Învățământul la distanță (ID)
      » învățământul la distanță (ID) este caracterizat prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații specifice, activități de autoînvățare și autoevaluare completate de activități specifice de tutorat;

      » ID implică înlocuirea orelor de predare cu activități de studiu individual și întâlniri periodice, desfășurarea seminarelor prin sistem tutorial și, obligatoriu, a tuturor activităților didactice care dezvoltă competențe și abilități practice în sistem față în față;

      » Se organizează pentru ciclul de studii de licență.

 2. Învățământul cu frecvență redusă (IFR)
      » învățământul cu frecvență redusă (IFR) este caracterizat prin activități dedicate mai ales unor cursuri de sinteză și pregătirii aplicative, programate în mod compact și periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de pregătire specifice învățământului la distanță;

      » IFR implică înlocuirea orelor de predare cu activități de studiu individual și întâlniri periodice, de regulă săptămânal, cu studenții/cursanții pentru desfășurarea activităților aplicative obligatorii prevăzute în planurile de învățământ;

      » Se poate  organiza pentru ciclul de studii de licență, masterat și programele de studii postuniversitare de educație permanentă.

 3. Programele de studii ID/IFR
     » se pot organiza numai la specializările acreditate sau autorizate provizoriu la forma de învăţământ cu frecvență (IF);

     » structura pe discipline a planului de învăţământ este identică cu cea de la forma de învăţământ cu frecvență (IF);

     » programarea și conținutul disciplinelor în planul de învăţământ la formele ID sau IFR se face corespunzător duratei de şcolarizare la învăţământul cu frecvenţă (IF)