Formarea continuă

1. Programe de studii postuniversitare

a) Programe de studii postuniversitare de formare continuă

    • Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă (PPFDPC) – reprezintă oferta educațională pentru actualizarea/dezvoltarea unor competențe ocupaționale/profesionale noi, în domeniul de licență absolvit de cursant și sunt cursuri de specializare în profesie.
    • Programe postuniversitare de perfecționare – reprezintă oferta educațională pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/dobândirea cunoștințelor, atitudinilor, aptitudinilor, abilităților sau competențelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare universitară, prin noi rezultate ale învățării.

b) Programe de studii postuniversitare de educație permanentă, organizate pentru dobândirea de competențe transversale/cheie/profesionale suplimentare, necesare formării personale sau manageriale, sunt:

    • de inițiere – reprezintă oferta educațională pentru dobândirea de cunoștințe, aptitudini, deprinderi conform necesităților activităților din Clasificarea activităților din economia națională (CAEN), ocupațiilor/profesiilor din Clasificarea ocupațiilor din România (COR);
    • de perfecționare profesională a adulților – reprezintă oferta educațională pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/dobândirea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale /transversale/ cheie ale unei persoane care deține deja o calificare prin noi rezultate ale învățării;
    • de specializare – reprezintă oferta educațională pentru dobândirea de rezultate ale învățării în aceeași arie ocupațională/grupă de bază din COR și dezvoltarea competențelor în aceleași calificări;

de calificare, respectiv recalificare – reprezintă oferta educațională pentru pregătirea profesională care conduce la dobândirea tuturor rezultatelor învățării ce permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații din COR/ISCO 08.

2. Programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar – au ca finalitate dobândirea de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar de noi competențe pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale.

3. Programe de formare profesională a adulților – cuprind formarea profesională inițială și formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ.

4. Cursuri deschise de formare continuă (CDFC) reprezintă oferta Universității de Vest din Timișoara (UVT) de servicii educaționale care pot fi organizate de către facultăți, la nivelul departamentelor din cadrul acestora, de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, de către Centrul de Dezvoltare Academică și de către oricare centru de cercetare al UVT.